Mark Wahlberg đã giảm gần 18kg để đóng phim The Gambler 1

Mark Wahlberg đã giảm gần 18kg để đóng phim The Gambler 2

Mark Wahlberg đã giảm gần 18kg để đóng phim The Gambler 3