Người buôn bán tranh Charles Mortdecai Johnny Depp đóng đang tìm kiếm bức tranh bị đánh cắp có liên quan đến một tài khoản ngân hàng bị mất tích chất đầy vàng

Người buôn bán tranh Charles Mortdecai Johnny Depp đóng đang tìm kiếm bức tranh bị đánh cắp có liên quan đến một tài khoản ngân hàng bị mất tích chất đầy vàng

Bộ phim Mortdecai sẽ được khởi chiếu từ ngày 06 tháng 02 năm 2015


Một số poster nhân vật trong phim Mortdecai 1

Một số poster nhân vật trong phim Mortdecai 2

Một số poster nhân vật trong phim Mortdecai 3

Một số poster nhân vật trong phim Mortdecai 4