Một vài hình ảnh Concept art của phim Avengers: Age of Ultron

Một vài hình ảnh Concept art của phim Avengers: Age of Ultron 1Một vài hình ảnh Concept art của phim Avengers: Age of Ultron 2Một vài hình ảnh Concept art của phim Avengers: Age of Ultron 3Một vài hình ảnh Concept art của phim Avengers: Age of Ultron 4

Marvel sẽ khởi chiếu Avengers: Age of Ultron ngày 01 tháng 5 năm 2015