Jacq Vaucan một nhân viên bảo hiểm của tập đoàn robot ông thường xuyên điều tra việc kiểm soát robot, ông đã phát hiện ra một số vấn đề có thể gây ra hậu quả sâu sắc cho tương lai của nhân loại.