Phim được xác lập trong tương lai Phần Lan thời hậu chiến. Thức ăn, xăng, vũ khí và vũ khí đạn dược có giá trị cao. Câu chuyện kể chuyện về nhóm sống sót, bao gồm cựu quân nhân và chiến sĩ thường dân.